صفحه اصلی |  ورود قرآن یاور | مشاهده حزبها |  ثبت نام داوطلب ختم قرآن | ثبت نام قرآن یاور | نظرات و پیشنهادات | ارتباط با ما  | راهنما

ردیف شماره حزب فایل صوتی
1 حزب 1 - حمد تا 43 بقره دانلود فایل صوتی
2 حزب 2 - آيات 44 تا 74 بقره دانلود فایل صوتی
3 حزب 3 - آيات 75 تا 105 بقره دانلود فایل صوتی
4 حزب 4 - آيات 106 تا 141 بقره دانلود فایل صوتی
5 حزب 5 - آيات 142 تا 176 بقره دانلود فایل صوتی
6 حزب 6 - آيات 177 تا 202 بقره دانلود فایل صوتی
7 حزب 7 - آيات 203 تا 232 بقره دانلود فایل صوتی
8 حزب 8 - آيات 233 تا 252 بقره دانلود فایل صوتی
9 حزب 9 - آيات 253 تا 271 بقره دانلود فایل صوتی
10 حزب 10 - آيات 272 بقره تا 14 آل عمران دانلود فایل صوتی
11 حزب 11 - آيات 15 تا 51 آل عمران دانلود فایل صوتی
12 حزب 12 - آيات 52 تا 92 آل عمران دانلود فایل صوتی
13 حزب 13 - آيات 93 تا 132 آل عمران دانلود فایل صوتی
14 حزب 14 - آيات 133 تا 170 آل عمران دانلود فایل صوتی
15 حزب 15 - آيات 171 تا 200 آل عمران دانلود فایل صوتی
16 حزب 16 - آيات 1 تا 23 نساء دانلود فایل صوتی
17 حزب 17 - آيات 24 تا 57 نساء دانلود فایل صوتی
18 حزب 18 - آيات58 تا 87 نساء دانلود فایل صوتی
19 حزب 19 - آيات 88 تا 113 نساء دانلود فایل صوتی
20 حزب 20 - آيات 114 تا 147 نساء دانلود فایل صوتی
21 حزب 21 - آيات 148 تا 176 نساء دانلود فایل صوتی
22 حزب 22 - آيات 1 تا 26 مائده دانلود فایل صوتی
23 حزب 23 - آيات 27 تا 50 مائده دانلود فایل صوتی
24 حزب 24 - آيات 51 تا 81 مائده دانلود فایل صوتی
25 حزب 25 - آيات 82 تا 108 مائده دانلود فایل صوتی
26 حزب 26 - آيات 109 مائده تا 35 انعام دانلود فایل صوتی
27 حزب 27 - آيات 36 تا 73 انعام دانلود فایل صوتی
28 حزب 28 - آيات 74 تا 110 انعام دانلود فایل صوتی
29 حزب 29 - آيات 111 تا 140 انعام دانلود فایل صوتی
30 حزب 30 - آيات 141 تا 165 انعام دانلود فایل صوتی
31 حزب 31 - آيات 1 تا 46 اعراف دانلود فایل صوتی
32 حزب 32 - آيات 47 تا 87 اعراف دانلود فایل صوتی
33 حزب 33 - آيات 88 تا 141 اعراف دانلود فایل صوتی
34 حزب 34 - آيات 142 تا 170 اعراف دانلود فایل صوتی
35 حزب 35 - آيات 171 تا 206 اعراف دانلود فایل صوتی
36 حزب 36 - آيات 1 تا 40 انفال دانلود فایل صوتی
37 حزب 37 - آيات 41 تا 75 انفال دانلود فایل صوتی
38 حزب 38 - آيات 1 تا 33 توبه دانلود فایل صوتی
39 حزب 39 - آيات 34 تا 59 توبه دانلود فایل صوتی
40 حزب 40 - آيات 60 تا 92 توبه دانلود فایل صوتی
41 حزب 41 - آيات 93 تا 121 توبه دانلود فایل صوتی
42 حزب 42 - آيات 122 توبه تا 25 يونس دانلود فایل صوتی
43 حزب 43 - آيات 26 تا 70 يونس دانلود فایل صوتی
44 حزب 44 - آيات 71 يونس تا 5 هود دانلود فایل صوتی
45 حزب 45 - آيات 6 تا 40 هود دانلود فایل صوتی
46 حزب 46 - آيات 41 تا 83 هود دانلود فایل صوتی
47 حزب 47 -آيات 84 هود تا 6 يوسف دانلود فایل صوتی
48 حزب 48 - آيات 7 تا 52 يوسف دانلود فایل صوتی
49 حزب 49 - آيات 53 تا 100 يوسف دانلود فایل صوتی
50 حزب 50 - آيات 101 يوسف تا 18 رعد دانلود فایل صوتی
51 حزب 51 - آيات 19 رعد تا 9 ابراهيم دانلود فایل صوتی
52 حزب 52 - آيات 10 تا 52 ابراهيم دانلود فایل صوتی
53 حزب53 - آيات 1 تا 99 حجر دانلود فایل صوتی
54 حزب 54 - آيات 1 تا 50 نحل دانلود فایل صوتی
55 حزب 55- آيات 51 تا 89 نحل دانلود فایل صوتی
56 حزب 56 - آيات 90 تا 128 نحل دانلود فایل صوتی
57 حزب 57 - آيات 1 تا 49 اسراء دانلود فایل صوتی
58 حزب 58 - آيات 50 تا 98 اسراء دانلود فایل صوتی
59 حزب 59 - آيات 99 اسراء تا 31 کهف دانلود فایل صوتی
60 حزب 60 - آيات 32 تا 74 کهف دانلود فایل صوتی
61 حزب 61 - آيات 75 کهف تا 21 مريم دانلود فایل صوتی
62 حزب 62 - آيات 22 تا 98 مريم دانلود فایل صوتی
63 حزب 63 - آيات 1 تا 82 طه دانلود فایل صوتی
64 حزب 64 - آيات 83 تا 135 طه دانلود فایل صوتی
65 حزب 65 - آيات 1 تا 50 انبياء دانلود فایل صوتی
66 حزب 66 - آيات 51 تا 112 انبياء دانلود فایل صوتی
67 حزب 67 - آيات 1 تا 37 حج دانلود فایل صوتی
68 حزب 68 - آيات 38 تا 78 حج دانلود فایل صوتی
69 حزب 69 - آيات 1 تا 74 مومنون دانلود فایل صوتی
70 حزب 70 - آيات 75 مومنون تا 20 نور دانلود فایل صوتی
71 حزب 71 - آيات 21 تا 52 نور دانلود فایل صوتی
72 حزب 72 - آيات 53 نور تا 20فرقان دانلود فایل صوتی
73 حزب 73 - آيات 21 تا 77فرقان دانلود فایل صوتی
74 حزب 74 - آيات 1 تا 110 شعراء دانلود فایل صوتی
75 حزب 75 - آيات 111 تا 227 شعراء دانلود فایل صوتی
76 حزب 76 - آيات 1 تا 55 نمل دانلود فایل صوتی
77 حزب 77 - آيات 56نمل تا 11 قصص دانلود فایل صوتی
78 حزب 78 - آيات 12 تا 50 قصص دانلود فایل صوتی
79 حزب 79 - آيات 51 تا 88 قصص دانلود فایل صوتی
80 حزب 80 - آيات 1 تا 45 عنکبوت دانلود فایل صوتی
81 حزب 81 - آيات 46 عنکبوت تا 30 روم دانلود فایل صوتی
82 حزب 82 - آيات 31 روم تا 21 لقمان دانلود فایل صوتی
83 حزب 83 - آيات 22 لقمان تا 30 سجده دانلود فایل صوتی
84 حزب 84 - آيات 1 تا 30 احزاب دانلود فایل صوتی
85 حزب 85 - آيات 31 تا 59 احزاب دانلود فایل صوتی
86 حزب 86 - آيات 60 احزاب تا 23 سبا دانلود فایل صوتی
87 حزب 87 - آيات 24 سبا تا 14 فاطر دانلود فایل صوتی
88 حزب 88 - آيات 15 فاطر تا 27 يس دانلود فایل صوتی
89 حزب 89 - آيات 28 يس تا 21 صافات دانلود فایل صوتی
90 حزب 90 - آيات 22 تا 144 صافات دانلود فایل صوتی
91 حزب 91 - آيات 145صافات تا 51 ص دانلود فایل صوتی
92 حزب 92 - آيات 52 ص تا 31 زمر دانلود فایل صوتی
93 حزب 93 - آيات 32 تا 75 زمر دانلود فایل صوتی
94 حزب 94 - آيات 1 تا 40 غافر دانلود فایل صوتی
95 حزب 95 - آيات 41 غافر تا 8 فصلت دانلود فایل صوتی
96 حزب 96 - آيات 9 تا 46 فصلت دانلود فایل صوتی
97 حزب 97 - آيات 47 فصلت تا 26 شوري دانلود فایل صوتی
98 حزب 98 - آيات 27 شوري تا 23 زخرف دانلود فایل صوتی
99 حزب 99 - آيات 24 زخرف تا 16 دخان دانلود فایل صوتی
100 حزب 100 - آيات 17 دخان تا 37 جاثيه دانلود فایل صوتی
101 حزب 101 - آيات 1 احقاف تا 9 محمد (ص) دانلود فایل صوتی
102 حزب 102 - آيات 10 محمد(ص) تا 17 فتح دانلود فایل صوتی
103 حزب 103 - آيات 18 فتح تا 13 حجرات دانلود فایل صوتی
104 حزب 104 - آيات 14 حجرات تا 30 ذاريات دانلود فایل صوتی
105 حزب 105 - آيات 31ذاريات تا 25 نجم دانلود فایل صوتی
106 حزب 106 - آيات 26 نجم تا 55 قمر دانلود فایل صوتی
107 حزب 107 - آيات 1 الرحمن تا 74 واقعه دانلود فایل صوتی
108 حزب 108 - آيات 75 واقعه تا 29 حديد دانلود فایل صوتی
109 حزب 109 - آيات 1 مجادله تا 10 حشر دانلود فایل صوتی
110 حزب 110 - آيات 11 حشر تا 14 صف دانلود فایل صوتی
111 حزب 111 - آيات 1 جمعه تا 18 تغابن دانلود فایل صوتی
112 حزب 112 - آيات ا طلاق تا 12 تحريم دانلود فایل صوتی
113 حزب 113 - آيات 1 ملک تا 52 قلم دانلود فایل صوتی
114 حزب 114 - آيات 1 حاقه تا 28 نوح دانلود فایل صوتی
115 حزب 115 - آيات 1 جن تا 56 مدثر دانلود فایل صوتی
116 حزب 116 - آيات 1 قيامه تا 50 مرسلات دانلود فایل صوتی
117 حزب 117 - آيات 1 نباء تا 29 تکوير دانلود فایل صوتی
118 حزب 118 - آيات 1 انفطار تا 17 طارق دانلود فایل صوتی
119 حزب 119 - آيات 1 اعلي تا 11 ضحي دانلود فایل صوتی
120 حزب 120 - آيات1 انشراح تا 6 ناس دانلود فایل صوتی
در حدیث مشهوری از پیامبر اكرم بیان شده كه :

مَن خَتَمَ القُرآنَ فَكأَنَّما اُدرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَینَ جَنبَیهِ،

ولكنَّهُ لایوحی إلَیهِ

كسی كه قرآن را ختم كند، گویا نبوّت در میان دو

پهلویش قرار داده می شود، جز آن كه به او وحی

نمی‌گردد.
(كافی، ج۲، ص۶۰۴)

تاریخ رونمایی سامانه:92/4/5

تعداد اعضای خانواده ختم قرآن


49521 نفر تا کنون

*****

بازدیدکنندگان امروز:133