صفحه اصلی |  ورود قرآن یاور | مشاهده حزبها |  ثبت نام داوطلب ختم قرآن | ثبت نام قرآن یاور | نظرات و پیشنهادات | ارتباط با ما  | راهنما

ردیف شماره حزب فایل صوتی
1 حزب 1 - حمد تا 43 بقره دانلود فایل صوتی
2 حزب 2 - آيات 44 تا 74 بقره دانلود فایل صوتی
3 حزب 3 - آيات 75 تا 105 بقره دانلود فایل صوتی
4 حزب 4 - آيات 106 تا 141 بقره دانلود فایل صوتی
5 حزب 5 - آيات 142 تا 176 بقره دانلود فایل صوتی
6 حزب 6 - آيات 177 تا 202 بقره دانلود فایل صوتی
7 حزب 7 - آيات 203 تا 232 بقره دانلود فایل صوتی
8 حزب 8 - آيات 233 تا 252 بقره دانلود فایل صوتی
9 حزب 9 - آيات 253 تا 271 بقره دانلود فایل صوتی
10 حزب 10 - آيات 272 بقره تا 14 آل عمران دانلود فایل صوتی
11 حزب 11 - آيات 15 تا 51 آل عمران دانلود فایل صوتی
12 حزب 12 - آيات 52 تا 92 آل عمران دانلود فایل صوتی
13 حزب 13 - آيات 93 تا 132 آل عمران دانلود فایل صوتی
14 حزب 14 - آيات 133 تا 170 آل عمران دانلود فایل صوتی
15 حزب 15 - آيات 171 تا 200 آل عمران دانلود فایل صوتی
16 حزب 16 - آيات 1 تا 23 نساء دانلود فایل صوتی
17 حزب 17 - آيات 24 تا 57 نساء دانلود فایل صوتی
18 حزب 18 - آيات58 تا 87 نساء دانلود فایل صوتی
19 حزب 19 - آيات 88 تا 113 نساء دانلود فایل صوتی
20 حزب 20 - آيات 114 تا 147 نساء دانلود فایل صوتی
21 حزب 21 - آيات 148 تا 176 نساء دانلود فایل صوتی
22 حزب 22 - آيات 1 تا 26 مائده دانلود فایل صوتی
23 حزب 23 - آيات 27 تا 50 مائده دانلود فایل صوتی
24 حزب 24 - آيات 51 تا 81 مائده دانلود فایل صوتی
25 حزب 25 - آيات 82 تا 108 مائده دانلود فایل صوتی
26 حزب 26 - آيات 109 مائده تا 35 انعام دانلود فایل صوتی
27 حزب 27 - آيات 36 تا 73 انعام دانلود فایل صوتی
28 حزب 28 - آيات 74 تا 110 انعام دانلود فایل صوتی
29 حزب 29 - آيات 111 تا 140 انعام دانلود فایل صوتی
30 حزب 30 - آيات 141 تا 165 انعام دانلود فایل صوتی
31 حزب 31 - آيات 1 تا 46 اعراف دانلود فایل صوتی
32 حزب 32 - آيات 47 تا 87 اعراف دانلود فایل صوتی
33 حزب 33 - آيات 88 تا 141 اعراف دانلود فایل صوتی
34 حزب 34 - آيات 142 تا 170 اعراف دانلود فایل صوتی
35 حزب 35 - آيات 171 تا 206 اعراف دانلود فایل صوتی
36 حزب 36 - آيات 1 تا 40 انفال دانلود فایل صوتی
37 حزب 37 - آيات 41 تا 75 انفال دانلود فایل صوتی
38 حزب 38 - آيات 1 تا 33 توبه دانلود فایل صوتی
39 حزب 39 - آيات 34 تا 59 توبه دانلود فایل صوتی
40 حزب 40 - آيات 60 تا 92 توبه دانلود فایل صوتی
41 حزب 41 - آيات 93 تا 121 توبه دانلود فایل صوتی
42 حزب 42 - آيات 122 توبه تا 25 يونس دانلود فایل صوتی
43 حزب 43 - آيات 26 تا 70 يونس دانلود فایل صوتی
44 حزب 44 - آيات 71 يونس تا 5 هود دانلود فایل صوتی
45 حزب 45 - آيات 6 تا 40 هود دانلود فایل صوتی
46 حزب 46 - آيات 41 تا 83 هود دانلود فایل صوتی
47 حزب 47 -آيات 84 هود تا 6 يوسف دانلود فایل صوتی
48 حزب 48 - آيات 7 تا 52 يوسف دانلود فایل صوتی
49 حزب 49 - آيات 53 تا 100 يوسف دانلود فایل صوتی
50 حزب 50 - آيات 101 يوسف تا 18 رعد دانلود فایل صوتی
51 حزب 51 - آيات 19 رعد تا 9 ابراهيم دانلود فایل صوتی
52 حزب 52 - آيات 10 تا 52 ابراهيم دانلود فایل صوتی
53 حزب53 - آيات 1 تا 99 حجر دانلود فایل صوتی
54 حزب 54 - آيات 1 تا 50 نحل دانلود فایل صوتی
55 حزب 55- آيات 51 تا 89 نحل دانلود فایل صوتی
56 حزب 56 - آيات 90 تا 128 نحل دانلود فایل صوتی
57 حزب 57 - آيات 1 تا 49 اسراء دانلود فایل صوتی
58 حزب 58 - آيات 50 تا 98 اسراء دانلود فایل صوتی
59 حزب 59 - آيات 99 اسراء تا 31 کهف دانلود فایل صوتی
60 حزب 60 - آيات 32 تا 74 کهف دانلود فایل صوتی
61 حزب 61 - آيات 75 کهف تا 21 مريم دانلود فایل صوتی
62 حزب 62 - آيات 22 تا 98 مريم دانلود فایل صوتی
63 حزب 63 - آيات 1 تا 82 طه دانلود فایل صوتی
64 حزب 64 - آيات 83 تا 135 طه دانلود فایل صوتی
65 حزب 65 - آيات 1 تا 50 انبياء دانلود فایل صوتی
66 حزب 66 - آيات 51 تا 112 انبياء دانلود فایل صوتی
67 حزب 67 - آيات 1 تا 37 حج دانلود فایل صوتی
68 حزب 68 - آيات 38 تا 78 حج دانلود فایل صوتی
69 حزب 69 - آيات 1 تا 74 مومنون دانلود فایل صوتی
70 حزب 70 - آيات 75 مومنون تا 20 نور دانلود فایل صوتی
71 حزب 71 - آيات 21 تا 52 نور دانلود فایل صوتی
72 حزب 72 - آيات 53 نور تا 20فرقان دانلود فایل صوتی
73 حزب 73 - آيات 21 تا 77فرقان دانلود فایل صوتی
74 حزب 74 - آيات 1 تا 110 شعراء دانلود فایل صوتی
75 حزب 75 - آيات 111 تا 227 شعراء دانلود فایل صوتی
76 حزب 76 - آيات 1 تا 55 نمل دانلود فایل صوتی
77 حزب 77 - آيات 56نمل تا 11 قصص دانلود فایل صوتی
78 حزب 78 - آيات 12 تا 50 قصص دانلود فایل صوتی
79 حزب 79 - آيات 51 تا 88 قصص دانلود فایل صوتی
80 حزب 80 - آيات 1 تا 45 عنکبوت دانلود فایل صوتی
81 حزب 81 - آيات 46 عنکبوت تا 30 روم دانلود فایل صوتی
82 حزب 82 - آيات 31 روم تا 21 لقمان دانلود فایل صوتی
83 حزب 83 - آيات 22 لقمان تا 30 سجده دانلود فایل صوتی
84 حزب 84 - آيات 1 تا 30 احزاب دانلود فایل صوتی
85 حزب 85 - آيات 31 تا 59 احزاب دانلود فایل صوتی
86 حزب 86 - آيات 60 احزاب تا 23 سبا دانلود فایل صوتی
87 حزب 87 - آيات 24 سبا تا 14 فاطر دانلود فایل صوتی
88 حزب 88 - آيات 15 فاطر تا 27 يس دانلود فایل صوتی
89 حزب 89 - آيات 28 يس تا 21 صافات دانلود فایل صوتی
90 حزب 90 - آيات 22 تا 144 صافات دانلود فایل صوتی
91 حزب 91 - آيات 145صافات تا 51 ص دانلود فایل صوتی
92 حزب 92 - آيات 52 ص تا 31 زمر دانلود فایل صوتی
93 حزب 93 - آيات 32 تا 75 زمر دانلود فایل صوتی
94 حزب 94 - آيات 1 تا 40 غافر دانلود فایل صوتی
95 حزب 95 - آيات 41 غافر تا 8 فصلت دانلود فایل صوتی
96 حزب 96 - آيات 9 تا 46 فصلت دانلود فایل صوتی
97 حزب 97 - آيات 47 فصلت تا 26 شوري دانلود فایل صوتی
98 حزب 98 - آيات 27 شوري تا 23 زخرف دانلود فایل صوتی
99 حزب 99 - آيات 24 زخرف تا 16 دخان دانلود فایل صوتی
100 حزب 100 - آيات 17 دخان تا 37 جاثيه دانلود فایل صوتی
101 حزب 101 - آيات 1 احقاف تا 9 محمد (ص) دانلود فایل صوتی
102 حزب 102 - آيات 10 محمد(ص) تا 17 فتح دانلود فایل صوتی
103 حزب 103 - آيات 18 فتح تا 13 حجرات دانلود فایل صوتی
104 حزب 104 - آيات 14 حجرات تا 30 ذاريات دانلود فایل صوتی
105 حزب 105 - آيات 31ذاريات تا 25 نجم دانلود فایل صوتی
106 حزب 106 - آيات 26 نجم تا 55 قمر دانلود فایل صوتی
107 حزب 107 - آيات 1 الرحمن تا 74 واقعه دانلود فایل صوتی
108 حزب 108 - آيات 75 واقعه تا 29 حديد دانلود فایل صوتی
109 حزب 109 - آيات 1 مجادله تا 10 حشر دانلود فایل صوتی
110 حزب 110 - آيات 11 حشر تا 14 صف دانلود فایل صوتی
111 حزب 111 - آيات 1 جمعه تا 18 تغابن دانلود فایل صوتی
112 حزب 112 - آيات ا طلاق تا 12 تحريم دانلود فایل صوتی
113 حزب 113 - آيات 1 ملک تا 52 قلم دانلود فایل صوتی
114 حزب 114 - آيات 1 حاقه تا 28 نوح دانلود فایل صوتی
115 حزب 115 - آيات 1 جن تا 56 مدثر دانلود فایل صوتی
116 حزب 116 - آيات 1 قيامه تا 50 مرسلات دانلود فایل صوتی
117 حزب 117 - آيات 1 نباء تا 29 تکوير دانلود فایل صوتی
118 حزب 118 - آيات 1 انفطار تا 17 طارق دانلود فایل صوتی
119 حزب 119 - آيات 1 اعلي تا 11 ضحي دانلود فایل صوتی
120 حزب 120 - آيات1 انشراح تا 6 ناس دانلود فایل صوتی
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند:

إذا خَتَمَ العَبدُ القُرآنَ صَلّى‏ عَلَیهِ عِندَ خَتمِهِ سِتّونَ ألفَ مَلَک

هر گاه بنده‏ اى قرآن را ختم کند، هنگام ختم کردنش، شصت هزار فرشته بر او درود مى‏ فرستند.
(کنز العمّال، ج ۱ ص ۵۱۰ ح ۲۲۵۸)

تاریخ رونمایی سامانه:92/4/5

تعداد اعضای خانواده ختم قرآن


49712 نفر تا کنون

*****

بازدیدکنندگان امروز:262